Publicroam aanbieden

Elke organisatie kan publicroam toevoegen aan het bestaande wifi-gastnetwerk. Zo krijgen bezoekers veilig en makkelijk toegang.

Gastwifi goed geregeld
  • Veilige verbinding (WPA2-Enterprise)
  • Direct verbonden bij binnenkomst
  • Eén account voor alle publicroam-locaties
Meer informatie

Lees de uitleg hieronder of ga naar voordelen voor organisaties.
Je kunt ook contact opnemen met ons

Neem contact op

Hoe werkt publicroam?

Publicroam koppelt wifi-gastnetwerken aan elkaar doordat organisaties de authenticatie centraliseren. De wifi-access points gaan de netwerknaam (SSID) ‘publicroam’ uitzenden. Een apparaat met een publicroam-account, maakt automatisch contact met het access point en verstuurt zijn inloggegevens naar de centrale RADIUS-server van publicroam. Wij controleren of de gegevens correct zijn waarna een bezoeker toegang krijgt tot het wifi-gastnetwerk.

Lees uitgebreide informatie over publicroam hieronder.

Wat is de technologie achter publicroam?

Publicroam is gebaseerd op dezelfde architectuur als eduroam, een op open standaarden gebaseerde dienst die al ruim 10 jaar gebruikt wordt om de wifi-gastnetwerken van onderwijsinstellingen wereldwijd aan elkaar te koppelen. Publicroam beheert een centrale RADIUS-server en een database met daarin de identiteiten van mensen met een publicroam-account.

Mag elke organisatie publicroam aanbieden?

Om de veiligheid en privacy van gebruikers maximaal te borgen, stelt Publicroam eisen aan de deelnemende organisaties en worden afspraken vastgelegd. Daarin is onder meer opgenomen dat organisaties moeten voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot privacy.

Mag een deelnemende organisatie het surfgedrag monitoren?

De wet verbiedt het zomaar volgen of monitoren van personen als ze gebruik maken van gastwifi. Organisaties die deelnemen aan publicroam moeten zich houden aan de wettelijke regels hieromtrent. Geautomatiseerd filteren of blokkeren van websites of diensten is wel toegestaan. Ook mogen organisaties de bandbreedte per gebruiker beperken en/ of streamen tegengaan. Dit zijn passieve beperkingen van het surfgedrag die voor elke gebruiker van publicroam hetzelfde zijn. De afspraken die we hierover met gebruikers maken staan in onze gebruiksvoorwaarden.

Mag ik bepaalde websites en/of toepassingen afsluiten?

Ja, je mag bepaalde websites waar niet legale activiteiten plaatsvinden blokkeren voor gebruikers. Ook mag je pagina’s die niet overeenkomen met je ethische standaarden afsluiten. Ook mag je streamen verbieden en de bandbreedte per gebruiker beperken. Deze beperkingen moeten wel gelden voor alle gasten met een publicroam account. De afspraken die we hierover met gebruikers maken staan in onze gebruiksvoorwaarden.

Zijn mijn wifi-access points geschikt voor publicroam?

Op de wifi-access points moet een RADIUS profiel aangemaakt kunnen worden. Bij de meeste gangbare professionele access points is dit mogelijk. Wil je weten of de access points van jouw organisatie gekoppeld kunnen wordem aan publicroam? Neem dan contact op met ons via 030 – 307 44 99 of mail ons op support@publicroam.nl.

Wat registreren jullie?

Wij registreren het mobiele nummer van een bezoeker en koppelen daar een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Deze worden willekeurig door ons gegenereerd. Als een bezoeker online gaat, registreren wij waar een bezoeker online gaat, hoe laat en het MAC adres van het apparaat. Individuele gegevens delen wij nooit met een deelnemende organisatie. Wel delen wij op geaggregeerd niveau informatie over het gebruik van publicroam met de deelnemers. Uit deze data zijn nooit de gegevens van individuele gebruikers te herleiden. Voor meer uitleg zie ons privacy statement.

Waarom betalen wij voor publicroam?

Omdat wij en onze deelnemers geloven dat iedereen veilig, gratis en anoniem toegang moet kunnen krijgen tot internet, is het gebruik van de dienst gratis voor de eindgebruiker. De deelnemende organisaties betalen een kleine vergoeding om de infrastructuur achter publicroam in stand te houden. De vergoeding die een organisatie betaalt, is afhankelijk van het aantal bezoekers dat gebruik maakt van publicroam bij de deelnemende organisatie. Ook vragen wij een vergoeding om de aansluiting te realiseren. Neem contact met ons op over de voorwaarden en kosten.

Wat is de contractduur?

De overeenkomst die aanbieders van wifi-gastnetwerken aangaan met publicroam is per direct opzegbaar. De deelnamevergoeding wordt voor het gehele kalenderjaar aan het begin van het jaar gefactureerd.

Is er een helpdesk voor bezoekers?

Publicroam heeft een helpdesk waar alle vragen van bezoekers worden afgehandeld met betrekking tot de dienst. Mensen kunnen ons bellen, mailen of contact zoeken via social media. Wij zorgen dat alle vragen snel worden afgehandeld.

Wat vergt publicroam van mijn IT-afdeling?

De configuratie van publicroam is over het algemeen weinig werk. De beheerder van het netwerk moet een verbinding tot stand brengen met de centrale RADIUS-server van publicroam en zorgen dat de SSID publicroam wordt uitgezonden. Eenmaal geconfigureerd is de beheerslast voor de organisatie klein. Account-uitgifte en klantsupport zijn centraal geregeld.

Mag ik geselecteerde accounts meer diensten aanbieden?

Op dit moment is dit nog niet mogelijk. Wij zijn bezig met het verder ontwikkelen van het concept waardoor het mogelijk gaat worden meer diensten aan de mensen met een publicroam account te bieden. Uitgangspunt blijft wel dat iedereen met een publicroam-account altijd gratis toegang krijgt tot het internet via de deelnemers.

Hoe gaan jullie misbruik tegen?

Publicroam monitort het authenticatieverkeer, dus de verzoeken van mensen met een publicroam-account om toegang te krijgen tot een aangesloten wifi-gastnetwerk. Als wij oneigenlijk gebruik constateren, zoals het gelijktijdig gebruik van één account op een groot aantal locaties, dan kunnen wij een account afsluiten. Mochten deelnemende organisaties of andere partijen misbruik constateren dan kunnen zij dit aan publicroam rapporteren. Publicroam kan een account dan afsluiten. Ook kunnen gegevens overdragen worden aan bevoegde instanties als Publicroam daar van rechtswege toe verplicht wordt. Publicroam waarborgt de privacy in het belang van de gebruiker. Persoonsgegevens worden verwerkt binnen de wettelijke kaders. Persoonsgegevens die wij registreren zullen wij nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of voor het doen van een persoonlijke aanbieding, tenzij de gebruiker daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Contact / informatieaanvraag

    030 – 307 44 99