Inleiding

Download hier onze gebruiksvoorwaarden in PDF

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door Publicroam BV (hierna ook: “Publicroam”, “wij”, “ons”). De rechten en verplichtingen zoals opgenomen in deze voorwaarden zijn altijd van toepassing als je gebruik maakt van onze dienst publicroam (hierna ook: “dienst” of “publicroam”).

Om gebruik te maken van publicroam dien je akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy Statement. Daarmee komt een overeenkomst tussen jou en ons tot stand. Wij raden je aan om de voorwaarden en het privacy statement goed door te lezen.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen tevens onherroepelijke derdenbedingen ten behoeve van gastorganisaties als bedoeld in artikel 1 lid 2. Dit betekent dat zowel wij als ook gastorganisaties ten opzichte van jou een beroep kunnen doen op deze gebruiksvoorwaarden.

Hieronder zijn de Gebruiksvoorwaarden per artikel opgenomen.

Hoe de dienst werkt

Artikel 1

1. Publicroam is een authenticatiedienst voor WiFi-netwerken. Door publicroam te gebruiken kun je op een veilige en gemakkelijke manier verbinding maken met WiFi-netwerken die de netwerknaam (SSID) ‘publicroam’ uitzenden en waarvan de aanbieder een (diensten-)overeenkomst met Publicroam heeft gesloten (hierna: “WiFi-gastnetwerk(en)” of “gastnetwerk(en)”).
2. De organisaties waarmee Publicroam een (diensten-)overeenkomst heeft gesloten, noemen wij hierna “gastorganisatie(s)”. Zie de actuele lijst op https://publicroam.nl/locaties. Bij deze organisaties kun je publicroam gebruiken om gebruik te maken van hun WiFi-gastnetwerk.
3. De dienst stelt gastorganisaties in staat om je apparaat dat WiFi ondersteunt (zoals je smartphone, tablet of laptop, hierna ook: “WiFi-apparaat” of “apparaat”) op een veilige manier te laten verbinden met hun WiFi-gastnetwerk, nadat zij geverifieerd hebben of je recht hebt op toegang.
4. Je kunt een WiFi-apparaat verbinden door in te loggen op een WiFi-gastnetwerk. De eerste keer doe je dit handmatig. Daaropvolgende keren kan dit automatisch zodra je apparaat in de buurt komt van een WiFi-gastnetwerk, tenzij je apparaat of de door jou gekozen instellingen dit niet toelaten. Nadat je WiFi-apparaat jouw inloggegevens heeft verstuurd, stuurt de gastorganisatie een authenticatieverzoek aan Publicroam. Als je recht hebt op toegang, staat de gastorganisatie toe dat er (automatisch) een verbinding tot stand wordt gebracht tussen jouw apparaat en het gastnetwerk.
5. Belangrijk om te begrijpen is dat publicroam geen internettoegangsdienst of andere (tele)communicatiedienst is. De dienst publicroam authentiseert alleen je WiFi-apparaat, zodat je als gebruiker geauthentiseerd gebruik kunt maken van het gastnetwerk van de gastorganisatie.

Registratie

Artikel 2
1. Om jezelf te registreren als gebruiker doorloop je een registratieprocedure waarbij je een aantal gegevens, waaronder een mobiel nummer, verstrekt aan Publicroam.
2. Registratie is alleen toegestaan met een mobiel nummer waarvoor je op het moment van registratie het gebruiksrecht hebt, bijvoorbeeld via een abonnement met een telecomaanbieder (hierna “jouw mobiele nummer”).
3. Als eerste stap in het registratieproces vul je het aanmeldformulier in op publicroam.nl of download je de mobiele app van Publicroam onder opgave van jouw mobiele nummer en e-mailadres, of je stuurt met jouw mobiele nummer een SMS aan 097 – 010 260 261 met daarin de code die is verstrekt door een gastorganisatie.
4. Na ontvangst van je aanvraag maakt Publicroam voor jou een persoonlijk account aan (hierna “publicroam-account”) en ontvang je per SMS persoonlijke inloggegevens bestaande uit een unieke gebruikersnaam en wachtwoord (hierna “jouw inloggegevens”) Als je de app gebruikt verifieer je jouw mobiele nummer waarna jouw inloggegevens in de app staan.
5. Je rondt je registratie af door je apparaat te verbinden met het gastnetwerk van de gastorganisatie. Je doet dit door op je apparaat de WiFi-netwerknaam (SSID) ‘publicroam’ te selecteren en jezelf aan te melden met jouw inloggegevens. Wanneer je de app gebruikt, word je automatisch verbonden met het gastnetwerk nadat je jouw mobiele nummer hebt geverifieerd. Hiermee ben je geregistreerd als gebruiker.
6. Na registratie kun je gevraagd worden om aanvullende gegevens, zoals je voor- en achternaam.
7. Je moet alle gevraagde gegevens naar waarheid verstrekken. Publicroam is niet gehouden de juistheid van de gegevens te verifiëren.
8. Door jezelf aan te melden met jouw inloggegevens zoals beschreven in lid 3 hiervoor, en jezelf aldus te registreren bij Publicroam, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement van Publicroam.

Wijziging en opzegging

Artikel 3
1. Als zich wijzigingen voordoen in de gegevens waarmee je je hebt geregistreerd bij Publicroam dan moet je Publicroam hiervan direct op de hoogte stellen. JE kunt dit doen door een e-mail te sturen aan support@publicroam.nl.
2. Je kunt jouw publicroam-account te allen tijde beëindigen door vanaf je mobiele nummer een SMS te sturen aan +31 (0)97 – 010 260 261 met de tekst ‘afmelden’. Je ontvangt een bevestiging per SMS. Je kunt je publicroam-account ook afmelden via de mobiele app.
3. Wanneer je jouw inloggegevens kwijt bent en/of het vermoeden bestaat dat jouw inloggegevens in handen zijn gevallen van derden, moet je jouw publicroam-account direct beëindigen (volgens de procedure in lid 2 hiervoor). Je kunt daarna een nieuw publicroam-account aanvragen (zie artikel 2).
4. Wanneer je het gebruiksrecht voor jouw mobiele nummer overdraagt aan een derde of op andere wijze afstand doet van het gebruiksrecht, moet je eerst jouw publicroam-account beëindigen (volgens de procedure in lid 2 hiervoor),
5. Als je jouw inloggegevens bent vergeten, dan kun je jouw publicroam-account beëindigen (zie procedure onder lid 2 hiervoor) en daarna een nieuw publicroam-account aanvragen (zie artikel 2).
6. Als je geen toegang meer hebt tot jouw mobiele nummer of als je geen gebruiksrecht meer hebt voor jouw mobiele nummer (bijvoorbeeld omdat het abonnement is beëindigd) maar jouw publicroam-account is nog wel actief, dan moet je Publicroam hiervan direct op de hoogte stellen. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen aan support@publicroam.nl.
7. Wanneer je in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden kan Publicroam, in overleg met de gastorganisatie, jouw publicroam-account direct beëindigen en het recht op toegang tot de dienst ontzeggen.
8. Publicroam heeft te allen tijde het recht een publicroam-account te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

Gebruik van de dienst

Artikel 4
1. Je kunt kosteloos gebruik maken van de dienst onder voorwaarde dat je de volgende regels in acht neemt:
1a. Er geldt een fair-use policy voor wat betreft het gebruik van de beschikbare bandbreedte van een WiFi-gastnetwerk. Het down- dan wel uploaden van grote bestanden zoals films en -image bestanden is niet toegestaan.
1b. Je mag niet op dagelijkse basis gebruik maken van eenzelfde WiFi-gastnetwerk en daarbij grote delen van de dag online zijn. Publicroam beoordeelt dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als Publicroam van mening is dat je deze regel overtreedt dan wordt je gevraagd je gebruik aan te passen. In voorkomende gevallen kan een publicroam-account worden beëindigd.
1c. Je mag geen misbruik maken van de dienst, bijvoorbeeld door handelingen te (laten) verrichten die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden of storingen of overlast te veroorzaken in de dienst of in diensten van derden.
1d. Je dient je te onthouden van activiteiten via een WiFi-gastnetwerk die volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan, dit betreft in elk geval, maar niet uitsluitend:
– het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten met dezelfde inhoud en het ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen internet-nieuwsgroepen (‘spam’);
het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mailberichten naar één bepaald e-mailadres of bestemmingen (‘sites’) met een IP-adres (‘mail bombing’);
– het openbaar maken of verspreiden van discriminerende en racistische uitingen, kinderpornografie of andere onwettige content;
– stalking en andere ongewenste benaderingswijzen van personen; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen of randapparatuur (‘hacking’);
– het verspreiden van virussen en illegale software;
– het zonder toestemming down- of uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden;
– het inbreuk maken op auteursrechten van derden of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
1e. JE mag geen commerciële activiteiten ontplooien die bestaan uit de verveelvoudiging of het doorgeven van de dienst.
1f. Je mag derden geen toegang verlenen tot een WiFi-gastnetwerk.
1g. Je mag jouw inloggegevens op maximaal drie verschillende apparaten gebruiken.

2. Gastorganisaties mogen bepaalde websites en diensten afsluiten of de bandbreedte per gebruiker beperken om ongewenst gebruik van de WiFi-toegang te voorkomen en een optimale gebruikservaring te bevorderen.
3. Gastorganisaties en/of Publicroam kunnen in geval van vermeend misbruik van de dienst melding maken of aangifte doen bij de bevoegde instanties.

Veiligheid

Artikel 5
1. Publicroam maakt gebruik van technieken om een zo veilig mogelijke toegang te bieden tot WiFi-gastnetwerken. Hiermee worden de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van openbare WiFi-netwerken tot een minimum beperkt. Je bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van apparatuur en databestanden. Het is daarnaast erg belangrijk dat je de instructies, tips of eisen die Publicroam kan geven om je veiligheid te waarborgen, goed en nauwkeurig opvolgt.
2. Afhankelijk van de technische mogelijkheden van jouw apparaat wordt het dataverkeer wel of niet versleuteld. Als gebruiker aanvaard je het risico dat de getransporteerde data door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze bestemd zijn.
3. Ten aanzien van jouw inloggegevens geldt het volgende:
3a. Je mag je alleen met jouw eigen inloggegevens aanmelden bij de dienst.
3b. Je inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Je dient hier zorgvuldig mee om te gaan en te voorkomen dat iemand ze in handen krijgt. Je staat in voor het gebruik van de dienst, ook al gebeurt dat zonder jouw medeweten.
3c. Je mag jouw inloggegevens niet delen met derden. Het is niet toegestaan om een apparaat van iemand anders met jouw inloggegevens aan te (laten) melden bij de dienst.
3d. Je mag jouw inloggegevens niet openbaar maken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om jouw inloggegevens te verspreiden via social media of ze op internet te plaatsen.
3e. Als jouw inloggegevens zijn ontvreemd of in handen gevallen van derden of als je jouw inloggegevens bent kwijtgeraakt, dan moet je Publicroam hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Jouw publicroam-account wordt dan direct beëindigd.
4. Internetbeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid en problemen met je apparaat kunnen gemakkelijk van invloed zijn op andere mensen en op het WiFi-netwerk dat je gebruikt. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer je gebruik maakt van de dienst, jouw apparaat beschikt over up-to-date antivirussoftware en dat je alle relevante beveiligingspatches hebt toegepast.

Bescherming persoonsgegevens

Artikel 6
Publicroam verwerkt persoonsgegevens van je wanneer je gebruik maakt van de dienst publicroam. Deze gegevens worden verwerkt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’de AVG’’). Dat doet Publicroam op een wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in de meest recente versie van het ‘Privacy Statement’ (zie publicroam.nl/privacystatement). Daar lees je wat Publicroam precies registreert en hoe zij omgaat met jouw gegevens. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal het Privacy Statement worden aangepast.

Kwaliteit, onderhoud en storingen

Artikel 7
1. De kwaliteit van de dienst en van de WiFi-gastnetwerken kan per locatie verschillen.
2. Door onderhoud en storingen kan de dienst tijdelijk niet beschikbaar zijn. Publicroam tracht dit tijdig bekend te maken en de overlast die hierdoor kan ontstaan tot een minimum te beperken.
3. Publicroam en gastorganisaties dragen geen verantwoordelijkheid en geven geen garanties ten aanzien van de toegankelijkheid van de dienst en de kwaliteit van de WiFi-gastnetwerken.
4. Publicroam en gastorganisaties garanderen niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden.

Aansprakelijkheid

Artikel 8
1. Publicroam en gastorganisaties zijn niet aansprakelijk voor schade die optreedt bij de gebruiker door of tijdens het gebruik van de dienst.
1a. Overlast of schade als gevolg van een trage verbinding of een verbinding die niet werkt.
1b. Schade als gevolg van verlies of diefstal van jouw inloggegevens.
1c. Overlast of schade als gevolg van het gebruik van WiFi-netwerken die aangeboden worden door personen of organisaties die geen overeenkomst hebben met Publicroam

2. De gebruiker is aansprakelijk voor:
2a. Alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt als hij gebruik maakt van de dienst of WiFi-gastnetwerken.
2b. Schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan.

3. De gebruiker vrijwaart Publicroam en gastorganisaties tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Publicroam en/of gastorganisaties zouden willen verhalen, voor zover deze aanspraken gegrond zijn op het gebruik van de dienst door de gebruiker. Dit geldt in het bijzonder voor informatie die de gebruiker met behulp van de dienst heeft verzonden of opgevraagd alsmede eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 9
1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.
2. Als je een klacht hebt over de dienst kun je deze binnen 2 maanden bij Publicroam melden. Publicroam zal binnen 4 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval laat Publicroam weten wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk volgt.
3. Uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Publicroam, dan wel binnen zes maanden na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het vorige lid had moeten worden gereageerd, kan gebruiker het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Wijzigen van de gebruikersvoorwaarden

Artikel 10
1. Publicroam mag deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld via de website van Publicroam en/of per e-mail mits zij een e-mailadres hebben afgegeven.

Klantenservice

Kijk op publicroam.nl/support voor antwoorden op de meestgestelde vragen. Heb je vragen neem dan contact op met Publicroam via het telefoonnummer of via e-mail (support@publicroam.nl).