Inleiding

Download hier onze gebruiksvoorwaarden in PDF

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door Publicroam BV (hierna ook: “Publicroam”, “wij”, “ons”). De rechten en verplichtingen zoals opgenomen in deze voorwaarden zijn altijd van toepassing als u gebruik maakt van onze dienst publicroam (hierna ook: “dienst” of “publicroam”).

Om gebruik te maken van publicroam dient u akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy Statement. Daarmee komt een overeenkomst tussen u en ons tot stand. Wij raden u aan om de voorwaarden en het privacy statement goed door te lezen.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen tevens onherroepelijke derdenbedingen ten behoeve van gastorganisaties als bedoeld in artikel 1 lid 2. Dit betekent dat zowel wij als ook gastorganisaties ten opzichte van u een beroep kunnen doen op deze gebruiksvoorwaarden.

Hieronder zijn de Gebruiksvoorwaarden per artikel opgenomen.

Hoe de dienst werkt

Artikel 1

 1. Publicroam is een authenticatiedienst voor WiFi-netwerken. Door publicroam te gebruiken kunt u op een veilige en gemakkelijke manier verbinding maken met WiFi-netwerken die de netwerknaam (SSID) ‘publicroam’ uitzenden en waarvan de aanbieder een (diensten-)overeenkomst met Publicroam heeft gesloten (hierna: “WiFi-gastnetwerk(en)” of “gastnetwerk(en)”).
 2. De organisaties waarmee Publicroam een (diensten-)overeenkomst heeft gesloten, noemen wij hierna “gastorganisatie(s)”. Zie de actuele lijst op https://publicroam.nl/locaties. Bij deze organisaties kunt u publicroam gebruiken om gebruik te maken van hun WiFi-gastnetwerk.
 3. De dienst stelt gastorganisaties in staat om uw apparaat dat WiFi ondersteunt (zoals uw smartphone, tablet of laptop, hierna ook: “WiFi-apparaat” of “apparaat”) op een veilige manier te laten verbinden met hun WiFi-gastnetwerk, nadat zij geverifieerd hebben of u recht heeft op toegang.
 4. U kunt een WiFi-apparaat verbinden door in te loggen op een WiFi-gastnetwerk. De eerste keer doet u dit handmatig. Daaropvolgende keren kan dit automatisch zodra uw apparaat in de buurt komt van een WiFi-gastnetwerk, tenzij uw apparaat of de door u gekozen instellingen dit niet toelaten. Nadat uw WiFi-apparaat uw inloggegevens heeft verstuurd, stuurt de gastorganisatie een authenticatieverzoek aan Publicroam. Als u recht heeft op toegang, staat de gastorganisatie toe dat er (automatisch) een verbinding tot stand wordt gebracht tussen uw apparaat en het gastnetwerk.
 5. Belangrijk om te begrijpen is dat publicroam geen internettoegangsdienst of andere (tele)communicatiedienst is. De dienst publicroam authentiseert alleen uw WiFi-apparaat, zodat u als gebruiker geauthentiseerd gebruik kunt maken van het gastnetwerk van de gastorganisatie.
Registratie

Artikel 2

 1. Om uzelf te registreren als gebruiker doorloopt u een registratieprocedure waarbij u een aantal gegevens, waaronder een mobiel nummer, verstrekt aan Publicroam.
 2. Registratie is alleen toegestaan met een mobiel nummer waarvoor u op het moment van registratie het gebruiksrecht heeft, bijvoorbeeld via een abonnement met een telecomaanbieder (hierna “uw mobiele nummer”).
 3. Als eerste stap in het registratieproces vult u het aanmeldformulier in op publicroam.nl of downloadt u de mobiele app van Publicroam onder opgave van uw mobiele nummer en e-mailadres, of u stuurt met uw mobiele nummer een SMS aan 079 – 010 260 261 met daarin de code die is verstrekt door een gastorganisatie.
 4. Na ontvangst van uw aanvraag maakt Publicroam voor u een persoonlijk account aan (hierna “publicroam-account”) en ontvangt u per SMS persoonlijke inloggegevens bestaande uit een unieke gebruikersnaam en wachtwoord (hierna “uw inloggegevens”) Als u de app gebruikt verifieert u uw mobiele nummer waarna uw inloggegevens in de app staan.
 5. U rondt uw registratie af door uw apparaat te verbinden met het gastnetwerk van de gastorganisatie die de code aan u heeft verstrekt. U doet dit door op uw apparaat de WiFi-netwerknaam (SSID) ‘publicroam’ te selecteren en uzelf aan te melden met uw inloggegevens. Wanneer u de app gebruikt, wordt u automatisch verbonden met het gastnetwerk nadat u uw mobiele nummer heeft geverifieerd. Hiermee bent u geregistreerd als gebruiker.
 6. Na registratie kan u gevraagd worden om aanvullende gegevens, zoals uw voor- en achternaam.
 7. U moet alle gevraagde gegevens naar waarheid verstrekken. Publicroam is niet gehouden de juistheid van de gegevens te verifiëren.
 8. Door uzelf aan te melden met uw inloggegevens zoals beschreven in lid 3 hiervoor, en uzelf aldus te registreren bij Publicroam, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement van Publicroam.
Wijziging en opzegging

Artikel 3

 1. Als zich wijzigingen voordoen in de gegevens waarmee u zich heeft geregistreerd bij Publicroam dan moet u Publicroam hiervan direct op de hoogte stellen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan support@publicroam.nl.
 2. U kunt uw publicroam-account te allen tijde beëindigen door vanaf uw mobiele nummer een SMS te sturen aan +31 (0)79 – 010 260 261 met de tekst ‘afmelden’. U ontvang een bevestiging per SMS. U kunt uw publicroam-account ook afmelden via de mobiele app.
 3. Wanneer u uw inloggegevens kwijt bent en/of het vermoeden bestaat dat uw inloggegevens in handen zijn gevallen van derden, moet u uw publicroam-account direct beëindigen (volgens de procedure in lid 2 hiervoor). U kunt daarna een nieuw publicroam-account aanvragen (zie artikel 2).
 4. Wanneer u het gebruiksrecht voor uw mobiele nummer overdraagt aan een derde of op andere wijze afstand doet van het gebruiksrecht, moet u eerst uw publicroam-account beëindigen (volgens de procedure in lid 2 hiervoor),
 5. Als u uw inloggegevens bent vergeten, dan kunt u uw publicroam-account beëindigen (zie procedure onder lid 2 hiervoor) en daarna een nieuw publicroam-account aanvragen (zie artikel 2).
 6. Als u geen toegang meer heeft tot uw mobiele nummer of als u geen gebruiksrecht meer heeft voor uw mobiele nummer (bijvoorbeeld omdat het abonnement is beëindigd) maar uw publicroam-account is nog wel actief, dan moet u Publicroam hiervan direct op de hoogte stellen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan support@publicroam.nl.
 7. Wanneer u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden kan Publicroam, in overleg met de gastorganisatie, uw publicroam-account direct beëindigen en het recht op toegang tot de dienst ontzeggen.
 8. Publicroam heeft te allen tijde het recht een publicroam-account te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
Gebruik van de dienst

Artikel 4

 1. U kunt kosteloos gebruik maken van de dienst onder voorwaarde dat u de volgende regels in acht neemt:
  1. Er geldt een fair-use policy voor wat betreft het gebruik van de beschikbare bandbreedte van een WiFi-gastnetwerk. Het down- dan wel uploaden van grote bestanden zoals films en -image bestanden is niet toegestaan.
  2. U mag niet op dagelijkse basis gebruik maken van eenzelfde WiFi-gastnetwerk en daarbij grote delen van de dag online zijn. Publicroam beoordeelt dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Als Publicroam van mening is dat u deze regel overtreedt dan wordt u gevraagd uw gebruik aan te passen. In voorkomende gevallen kan een publicroam-account worden beëindigd.
  3. U mag geen misbruik maken van de dienst, bijvoorbeeld door handelingen te (laten) verrichten die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden of storingen of overlast te veroorzaken in de dienst of in diensten van derden.
  4. U dient zich te onthouden van activiteiten via een WiFi-gastnetwerk die volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan, dit betreft in elk geval, maar niet uitsluitend:
   • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten met dezelfde inhoud en het ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen internet-nieuwsgroepen (‘spam’);
   • het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mailberichten naar één bepaald e-mailadres of bestemmingen (‘sites’) met een IP-adres (‘mail bombing’);
   • het openbaar maken of verspreiden van discriminerende en racistische uitingen, kinderpornografie of andere onwettige content;
   • stalking en andere ongewenste benaderingswijzen van personen;
   • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen of randapparatuur (‘hacking’);
   • het verspreiden van virussen en illegale software;
   • het zonder toestemming down- of uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden;
   • het inbreuk maken op auteursrechten van derden of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
  5. U mag geen commerciële activiteiten ontplooien die bestaan uit de verveelvoudiging of het doorgeven van de dienst.
  6. U mag derden geen toegang verlenen tot een WiFi-gastnetwerk.
  7. U mag uw inloggegevens op maximaal drie verschillende apparaten gebruiken.
 1. Gastorganisaties mogen bepaalde websites en diensten afsluiten of de bandbreedte per gebruiker beperken om ongewenst gebruik van de WiFi-toegang te voorkomen en een optimale gebruikservaring te bevorderen.
 2. Gastorganisaties en/of Publicroam kunnen in geval van vermeend misbruik van de dienst melding maken of aangifte doen bij de bevoegde instanties.
Veiligheid

Artikel 5

 1. Publicroam maakt gebruik van technieken om een zo veilig mogelijke toegang te bieden tot WiFi-gastnetwerken. Hiermee worden de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van openbare WiFi-netwerken tot een minimum beperkt. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van apparatuur en databestanden. Het is daarnaast erg belangrijk dat u de instructies, tips of eisen die Publicroam kan geven om uw veiligheid te waarborgen, goed en nauwkeurig opvolgt.
 2. Afhankelijk van de technische mogelijkheden van uw apparaat wordt het dataverkeer wel of niet versleuteld. Als gebruiker aanvaardt u het risico dat de getransporteerde data door anderen kunnen worden opgevangen dan voor wie ze bestemd zijn.
 3. Ten aanzien van uw inloggegevens geldt het volgende:
  1. U mag zich alleen met uw eigen inloggegevens aanmelden bij de dienst.
  2. Uw inloggegevens zijn strikt persoonlijk. U dient hier zorgvuldig mee om te gaan en te voorkomen dat iemand ze in handen krijgt. U staat in voor het gebruik van de dienst, ook al gebeurt dat zonder uw medeweten.
  3. U mag uw inloggegevens niet delen met derden. Het is niet toegestaan om een apparaat van iemand anders met uw inloggegevens aan te (laten) melden bij de dienst.
  4. U mag uw inloggegevens niet openbaar maken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om uw inloggegevens te verspreiden via social media of ze op internet te plaatsen.
  5. Als uw inloggegevens zijn ontvreemd of in handen gevallen van derden of als u uw inloggegevens bent kwijtgeraakt, dan moet u Publicroam hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Uw publicroam-account wordt dan direct beëindigd.
 4. Internetbeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid en problemen met uw apparaat kunnen gemakkelijk van invloed zijn op andere mensen en op het WiFi-netwerk dat u gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer u gebruik maakt van de dienst, uw apparaat beschikt over up-to-date antivirussoftware en dat u alle relevante beveiligingspatches hebt toegepast.
Bescherming persoonsgegevens

Artikel 6

 1. Publicroam verwerkt persoonsgegevens van u wanneer u gebruik maakt van de dienst publicroam. Deze gegevens worden verwerkt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘’de AVG’’). Dat doet Publicroam op een wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in de meest recente versie van het ‘Privacy Statement’ (zie publicroam.nl/privacystatement). Daar leest u wat Publicroam precies registreert en hoe zij omgaat met uw gegevens. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal het Privacy Statement worden aangepast.
Kwaliteit, onderhoud en storingen

Artikel 7

 1. De kwaliteit van de dienst en van de WiFi-gastnetwerken kan per locatie verschillen.
 2. Door onderhoud en storingen kan de dienst tijdelijk niet beschikbaar zijn. Publicroam tracht dit tijdig bekend te maken en de overlast die hierdoor kan ontstaan tot een minimum te beperken.
 3. Publicroam en gastorganisaties dragen geen verantwoordelijkheid en geven geen garanties ten aanzien van de toegankelijkheid van de dienst en de kwaliteit van de WiFi-gastnetwerken.
 4. Publicroam en gastorganisaties garanderen niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden.
Aansprakelijkheid

Artikel 8

 1. Publicroam en gastorganisaties zijn niet aansprakelijk voor
  1. Schade die optreedt bij de gebruiker door of tijdens het gebruik van de dienst.
  2. Overlast of schade als gevolg van een trage verbinding of een verbinding die niet werkt.
  3. Schade als gevolg van verlies of diefstal van uw inloggegevens.
  4. Overlast of schade als gevolg van het gebruik van WiFi-netwerken die aangeboden worden door personen of organisaties die geen overeenkomst hebben met Publicroam
 2. De gebruiker is aansprakelijk voor:
  1. Alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt als hij gebruik maakt van de dienst of WiFi-gastnetwerken.
  2. Schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan.
 3. De gebruiker vrijwaart Publicroam en gastorganisaties tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Publicroam en/of gastorganisaties zouden willen verhalen, voor zover deze aanspraken gegrond zijn op het gebruik van de dienst door de gebruiker. Dit geldt in het bijzonder voor informatie die de gebruiker met behulp van de dienst heeft verzonden of opgevraagd alsmede eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.
Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 9

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.
 2. Als u een klacht heeft over de dienst kunt u deze binnen 2 maanden bij Publicroam melden. Publicroam zal binnen 4 weken na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval laat Publicroam weten wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk volgt.
 3. Uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van de inhoudelijke reactie van Publicroam, dan wel binnen zes maanden na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het vorige lid had moeten worden gereageerd, kan gebruiker het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.
Wijzigen van de gebruikersvoorwaarden

Artikel 10

 1. Publicroam mag deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld via de website van Publicroam en/of per e-mail mits zij een e-mailadres hebben afgegeven.
Klantenservice

Kijk op publicroam.nl/support voor antwoorden op de meestgestelde vragen. Heeft u vragen neem dan contact op met Publicroam via het telefoonnummer of via e-mail (support@publicroam.nl).